Personel ve Yöneticilerin Etik İlkeleri

Personel;

a) Görevlerinin yerine getirilmesinde; sürekli gelişimi, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, kamu yararını gözetmeyi, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği ve beyana güveni esas alırlar.

b) Görevlerini Anayasaya, yasalara ve uluslararası yükümlülüklere uyarak yerine getirir.

c) Etik ilkeleri bireysel çıkarlarının üzerinde tutar.

ç) Genel Müdürlüğün görevlerini bilir, görev ve misyonuna uygun davranır.

d) Genel Müdürlüğün toplum içindeki yeri ve saygınlığını korur.

e) Genel Müdürlüğün olanakları ve prestijini kişisel çıkarları için kullanamaz.

f) Genel Müdürlük ile çıkar çatışmasına giremez.

g) Görevlerini dikkat, sorumluluk ve özen ile zamanında yerine getirir.

ğ) Görevleri nedeniyle sahip olduğu kişisel resmi ve gizli bilgileri açıklayamaz ve kimsenin kullanımına bu bilgileri sunamaz.

h) Gizlilik kapsamında olmayan veri tabanında saydamlığı gözetir.

ı) Görevini yerine getirirken Genel Müdürlüğün yetkili organlarının izni olmaksızın Genel Müdürlüğün veya göreviyle ilgili açıklama, taahhüt, vaat veya girişimlerde bulunamaz; hiçbir şekilde aldatıcı ve gerçek dışı beyanat veremez.

 i) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendileri, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz ve aracılıkta bulunamaz.

j) Yaptıkları hizmet ve yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden, 10. Maddedeki istisnalar dışında; kendileri, yakınları veya üçüncü kişi veya kuruluşlar için bir hediye alamaz.

k) Siyasi düşüncesinin yaptığı hizmeti etkilememesi için gerekli tedbirleri alır.

l) Hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında üstlendikleri görevlerle ilgili olarak hesap vermeye hazır bulunur.

m) Genel Müdürlüğün hizmet binası ve her türlü mal ve kaynaklarını hizmet amaçları ve gerekleri dışında kullanmaz ve kullandırmaz,

n) Tasarruf tedbirlerine uyar, verimli çalışmayı esas alır.

o) Diğer çalışanlarla saygılı ve özenli iletişim kurar ve ortak amaçlar yönünde işbirliği yapar.

ö) Etik kuralları bilir ve bu normlardan sorumludur. Etik davranış ihlalleri yapanları yetkili makamlara bildirir.

p) Takdir yetkilerini, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda, her türlü keyfilikten uzak, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun olarak kullanırlar.

r) Görevlerini yaparken gerçek veya tüzel kişilere öncelikli, ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik ilkesine aykırı muamele ve uygulama yapamazlar,

s) Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, cd ve benzeri ürünlerinin satışını ve dağıtımını yaptıramaz; herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamazlar.

ş) Üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.

t) Halkın bilgi edinme hakkını kullanmasına yardımcı olurlar. Gerçek ve tüzel kişilerin talep etmesi halinde istenen bilgi veya belgeleri, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirlenen istisnalar dışında, usulüne uygun olarak verirler.

u) Kendileriyle, eşlerine ve velayeti altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmazları, alacak ve borçları hakkında, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca mal bildiriminde bulunurlar. 

(2) Yöneticiler;

a) Genel Müdürlüğün amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında alır.

b) Yetkisi içindeki personelin yolsuzluk yapmasını önler ve etik davranış ilkelerine uyması yönünde gerekli tedbirleri alır.

c) Astlarının kişisel dokunulmazlığına saygı gösterir, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz.

Copyrigt © 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ® Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Metin KILINÇ