Video Hemşehrilerimize Müjde 2021 Yılı Yapılandırma Başladı

Hemşehrilerimize Müjde 2021 Yılı Yapılandırma Başladı

Tarih: 26.11.2020

Sayın Abonelerimiz, Konu: 7256 Sayılı Kanun İle Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin Düzenlemeler Bilindiği üzere kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sayın Abonelerimiz,

Konu: 7256 Sayılı Kanun İle Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin Düzenlemeler

Bilindiği üzere kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR:

 

1)  7256 Kanun ile yapılandırmaya konu borçların bazıları aşağıda özetlendiği şekildedir:

 • Belediyelerin, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer’i alacakları,

 

Ortak Hükümler

 • Kanuna göre hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler halinde ödenebilir.
 • Kanundan yararlanmak isteyenlerin (bazı düzenlemeler için belirlenen özel süreler hariç) 31.12.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye başvurması gerekmektedir.
 • Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, İl Özel İdarelerine, Belediyeler ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), SGK’ ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarın ilk taksitinin 28.02.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil), diğer taksitler ise ikişer aylık dönemler halinde en fazla on sekiz eşit taksitte ödenecektir.
 • Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması hâlinde süre, tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
 • Kanun ile getirilen ödeme yükümlülükleri için ise peşin ödeme ya da 6, 9, 12 ve 18 taksitle ödeme seçenekleri öngörülmüştür. Taksitle ödeme seçeneği tercih edilirse, ödenecek tutarlar aşağıdaki katsayılarla çarpılarak toplam ödenecek meblağ belirlenecektir.

Ödeme Seçeneği

Katsayı

6 taksitle ödeme

1,045

9 taksitle ödeme

1,083

12 taksitle ödeme

1,105

18 taksitle ödeme

1,15

 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi gecikme zammı, gecikme faizlerinden oluşan fer’i kamu alacaklarının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %90’ının tahsilinde vazgeçilecektir.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde idari para cezalarından %25 indirim yapılacaktır.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi gecikme zammı, gecikme faizlerinden oluşan fer’i kamu alacaklarının yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının %50’sinin tahsilinde vazgeçilecektir.
 • Hesaplanan tutarların tamamının ilk iki taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacağı gibi idari para cezasından %12,5 indirim yapılacaktır.
 • Kredi kartıyla ödeme ve iade alacaklarından mahsup suretiyle ödeme imkanı da bulunmaktadır.
 • Taksitlendirilen alacakların ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi hâlinde ilk taksiti) izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı kanun kapsamında gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır.
 • İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
 • Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen sürelerde, yazılı olarak başvuruda bulunmaları şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.
 • 6736 sayılı Kanun ile 7020 sayılı Kanun hükümlerine göre 17.11.2020 tarihi itibariyle taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar hakkında 7256 sayılı Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.
 • 7143 sayılı Kanuna göre yapılandırılan ve 17.11.2020 tarihi itibariyle ödemeleri devam eden alacaklar açısından bu kanun hükümlerinden yararlanılabilecektir. 

Saygılarımızla.

DİĞER HABERLERCopyrigt © 2017 Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ® Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Metin KILINÇ